ਇਅਰਨ ਟੂ ਡਾਇ 2 ਏਕ ਮੌਜ਼ੇਦਾਰ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੇ ਊਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋਰੂਪਾ ਖਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਸ਼ੇਰ, ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਵੇਂ ਖੇਡ ਕਰਕੇ ਓਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ

ਏਨੀਮਲ ਜੈਮ ਪਲੇ ਵਾਇਲਡ ਭਲਾ ਮੌਜ਼ੇਦਾਰ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸੈਫਾਈਅਰਸ ਥੋੜੇ ਰੂਪਿਆ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਸਫ਼ੇਦ ਟਿਕਟੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪ ਸੈਫਾਈਅਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੂਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਏਕਸੀ ਇਨਫ਼ਿਨਿਟੀ ਖੇਡ ਕੇ ਕਰਾਂ ਕਮਾਊ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲੇ ਖੇਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੂੰ-ਨੂੰ ਕਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਹੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਸ ਹਸਤਮੈਥੁਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਟੀਵੀ। ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ, ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡਣਾ ਮੌਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਕਿਛ ਪਲੇਅਰਸ ਖੇਡ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਭੀ ਕਮਾਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪੰਜ ਖੇਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਤਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਖੇਡ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਕਮਾਓ

ਏਕਸੀ ਇਨਫ਼ਿਨਿਟੀ ਕੇਵਲ ਖੇਡ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬਨਾਇਆ ਸਟੀਮ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਕਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬਾਰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਲਾਂਚ ਹਨ।

ਕ੍ਰਿਪਟੋਮੋਨੇਡਾਂ ਖੇਡ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ

ਸਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਖੇਡ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਦ ਤੱਕ ਪਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਏਨੀਮਲ ਜੈਮ ਪਲੇ ਵਾਇਲਡ ਵਿੱਚ ਸੈਫਾਈਅਰਸ ਕਮਾਓ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੇਡਣਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ

ਆਪ ਇੱਕ ਸਥ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਕਰ ਕੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੜੜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਮੀਨਿੰਗ ਬੋਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ।

ਇਅਰਨ ਟੂ ਡਾਇ 2 ਖੇਡ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ

Solchicks ਖੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਵਾਲੇਟ ਵਿੱਚ ਲੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੱਪੀ ਟਾਊਨ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Solchicks ਖੇਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ

ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  • ਉੱਤੇ ਹੋਰੋਂ ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ।
  • ਇੱਕ ਹੇਠਾਂ ਇਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੜ੍ਹ ਕਰੋ।
  • ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੇਡਣਾ।

    ਪੱਛੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਲੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹਲ: ਪੱਪੀ ਟਾਊਨ ਖੇਡ