ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ iPad ਵਰਤ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ, ਕੁਝ ਐਪਸ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖਲ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਐਪਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਪਰਛਾਇਆਂ ਕਰੀਏ:

 1. Givvy
 2. Fruitlab
 3. Mobile Premier League
 4. Feature Points
 5. Addictive
 6. Swagbucks
 7. Game flip
 8. Swag IQ
 9. Play spot
 10. Cash for Apps

NFT ਗੇਮਰਜ ਲਈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਖਾਂ ਵਿਕਾਉਣ ਦੀ ਚੇਜ਼ ਦਿਖਾਅਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਸਟ ਜਾਂਚੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ।

 • Axie Infinity
 • Dark Forest
 • The Sandbox
 • Rarible
 • Gods Unchained
 • Sorare
 • Chain Guardians
 • My Neighbor Alice
 • SuperRare
 • Gala Games

ਚੌਥਾ ਵਿਸ਼ਾ: Best Apps to Play Games and Earn Money

10 ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ: Legit Play to Earn Crypto Games, Play to Earn iPad, Top 10 Play to Earn NFT Games ਆਦਿ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਾ: Legit Play to Earn Crypto Games

ਹੁਣਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਐਪ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਂ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਦੀਆਂ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਹਨ ਜਿਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪੋ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਤਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਪਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਪਰਚਾਇਆਂ ਕਰੋ।

 1. Swagbucks
 2. Mistplay
 3. SurveyJunkie
 4. Rakuten
 5. InboxDollars
 6. Bananatic
 7. AppNana
 8. FitPlay
 9. Toluna
 10. PaidGamePlayer

ਪੰਜਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾ: Earn to Die 2014 Part 2 Play Online

ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਪ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਦੀ ਲਾਇਲਾਪੂਰਵ ਵਿੱਧੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਟੂਲ ਸਾਬਕਰੀ ਖੇਡਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪੈਸ਼ੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪੂਰਿਕ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ,

ਸਾਰੇ ਗੇਮਰਜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾੜੀ ਦਖਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨਵੀਨਤਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਨਿਆ ਦੇ ਪੀਛੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਐਪਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ ਨਾਲ ਆਪ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨਾਕਾਰੀ ਖ਼ੇਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

 1. Enjin (ENJ)
 2. MyNeighborAlice (ALICE)
 3. Splinterlands (DEC)
 4. Decentraland (MANA)
 5. Chain Guardians (CGG)
 6. Sandbox (SAND)
 7. LostRelics (LR)
 8. Axie Infinity (AXS)
 9. Upland (UPX)
 10. Gods Unchained (GODS)

ਇਹ ਐਪ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੇਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਏਕੰਦਰੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧ ਕਰੇਗੀ।

ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਾ: Play to Earn iPad

ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿ ਡ੊ਲਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਾ: Top 10 Play to Earn NFT Games