మీరు ఫ్రీగా డాక్టర్ టామాస్ క్విజ్ ప్లే చేయవచ్చు ఎక్కడైనా ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంటే.

మీరు ఈ లేఖలో చెప్పిన విధిలో సంపాదించవచ్చు

చెస్ ఆడటం వల్ల డబ్బు సంపాదించవచ్చు. ఇది వ్యక్తిగత మరియు ప్రాధమిక పాత్ర ఎలా రాట్ర్ చేయాలో చెప్పబడింది. మరోసారి, మీరు వినియోగించే ఫోర్జింఘం అధికంగా ఉంటే, మీరు ఇది తక్కువ సమయంలో కూడా చేయవచ్చు.


క్రింద కొన్ని సలహాలు ఉంటాయి ఇవ్వండి:

 • ఆడటంలో పనిచేయుటకు ఒక సమయం కలిగిన తరువాత నెలకు ఒక రూపాయి కూడా పడే లేదు. మీరు మొత్తం సమయం మరియు ప్రయత్నం చేసే విధంగా ఆడటం చేసినప్పుడు మాత్రమే పన్ను మారాకపోతే డబ్బు సంపాదించవచ్చు.
 • రిటర్న్ అధికంగా ఉండే తొలి ఫోర్జింఘమ్ ప్లేలు ఆడటం, సమయ మరియు తక్కువ వినియోగ వారికి సమంతులకు అందకపోతే డబ్బు సంపాదించవచ్చు.
 • ముఖ్యంగా ప్రాధమిక పాత్ర పై పెద్ద సంఖ్య చేస్తే, డబ్బు సంపాదించడం నిజంగా కష్టంగా ఉంటుంది. కానీ, మీరు మరింత పన్ను పెట్టిన కొన్ని అవకాశాలు లభిస్తాయి.
 • మాయంగ్ క్రిప్టో సంపాదన కొరకు ఉచిత ఆడటం గేమ్స్ అందించండి

  చెస్ ఆడటం ద్వారా డబ్బు సంపాదన ఎలా చేయాలో తెలుసుకోండి?

  క్రిప్టో సంపాదన ఒక చర్య లో పూర్తి సమాచారం తెలియజేస్తుంది, మరియు ఫ్రీ టూ ప్లే ఆడటానికి ఆవశ్యకమైన ఆటల మీద విక్రమంగా ఉపయోగించబడే ఉచిత ఆడటం గేమ్స్ లేదా స్కిల్ ఆడటం ఆడండి. దీనిని సంపాదించవచ్చిన సాధారణ మార్గాలు పరిశీలించండి.

  జనవరి 2022 లో ప్లే టు ఎర్న్ గేమ్స్ దాని లిస్ట్

 • World of Warcraft
 • Call of Duty
 • Genshin Impact
 • Apex Legends
 • PTE ప్లే టు ఎర్న్

  డాక్టర్ టామాస్ క్విజ్ ఐటెం విజయవంతంగా సేకరించే మరియు ఆడటం వల్ల సంపాదింపు అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఇది లేదా ఈ రీతిలో వాటిని ఖర్చు చేసే వారికి డబ్బును సంపాదించవచ్చు.


  మీరు క్విజ్ ప్లే చేయాలా లేదా?

  PTE అంటే ప్లే టు ఎర్న్. ఈ విధంగా వికసించబడిన అన్ని ఆడటాల్లో విభిన్న ప్లాటఫారంలో మాత్రమే ఆడటం ద్వారా కొన్ని నిత్యాన్ని సంపాదించవచ్చు. మూడు హెచ్చరికలు ఉంటాయి గేమ్ ప్లే చేయడంలో:

 • మీరు సరైన టికెట్ కొన్ని ఉంచాలి
 • మీరు మూడు ప్రకృతిలో ఒకవేళ మాత్రమే ఆడుకోవాలి
 • మీరు కనీస ఏడాదికి చేరకూడదు మరియు మరో సాధారణ విధంగా ప్లే చేయకూడదు
 • మీరు డాక్టర్ టమాస్ క్విజ్ ఐటెంలో సంపాదించవచ్చా?

  దీని ద్వారా మీరు సంపాదించవచ్చు:

 • చెస్ ఆడటం ద్వారా డబ్బు సంపాదన ఎలా చేయాలో తెలుసుకోండి
 • మాయంగ్ క్రిప్టో సంపాదన కొరకు ఉచిత ఆడటం గేమ్స్ అందించండి
 • జనవరి 2022 లో ప్లే టు ఎర్న్ గేమ్స్ దాని లిస్ట్
 • PTE ప్లే టు ఎర్న్
 • మీరు డాక్టర్ టమాస్ క్విజ్ ఐటెంలో సంపాదించవచ్చా?
 • కలాధన తెలివితో వచ్చే ప్లే టు ఎర్న్ గేమ్స్ జాబితా అన్ని లభిస్తాయి

 • Solana నుండి సంపాదించడానికి ప్లే టు ఎర్న్ ప్లాటఫారం