ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਲੀਲ ਟਾਈਮ ਕਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਫਤ ਖੇਡ ਦਾ ਨਾਮ 'ਰਣ ਤੋਂ ਜਿਓ ਕਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਵ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

3. ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ :

ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਂਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਰਾਤਾਂ ਭਰਮਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਲੇ ਟੂ ਅਰਣ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ 'ਤੇ ਫਿਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਕ ਕ੍ਰਮਾ ਜਾਂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਵੈਬ ਦੋਨੋ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪਲੇ ਹੈਂਡਸ ਡਿਜਾਇਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

2. ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਕਤ ਖੇਡੇ ਨੂੰ ਅਰਣ ਲਈ ਕਮਾਓ :

ਨੀਤੀ ਦ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋ ਜੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਲਨਾ ਆਯ ਦੀ ਹਾਸਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।

7. ਖੇਡ ਨੂੰ ਅਰਣ ਕਰੋ ਚੁਕਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਆਪ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਰੂਸ, ਨਾਖੂਡਾ, ਇਥੇਰੀਅਮ ਜੇਵੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰਨਸ ਪ੍ਰਮੁਖ ਆਧਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੇਮਰਜੀ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਡ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ।

5. ਕਮਾਈ ਲਈ ਖੇਡ ' ਤੇ ਖੇਡ ਅਰਣ :

13 ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪਲੇ ਟੂ ਅਰਣ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੋ

1. ਪਲੇ ਟੂ ਅਰਣ ਐਪਲ ਸਟੋਰ :

ਖੇਡ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਲੈਵਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਏਕ ਖਿੱਚਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਕਤੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਪਸ਼ੀਮੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਕ ਖੇਡ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਕੁਝ ਹੋਣੀ ਹੈ।

8. ਪਲੇ ਈਰਨ ਟੂ ਡਾਇਏ ਗੇਮ ਅਨਲਾਈਨ :

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਡਾਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਖਿਡਣ ਵਾਲੀ ਸਮਸਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਂਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿੱਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਖਿਡਣ 'ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

9. ਪਲੇ ਮੁਫਤ ਗੇਮ ਅਰਣ ਟੂ ਈਰਨ :

ਖੇਡ ਅਰਣ ਵਿਪਣਨ ਨੂੰ ਬਾਜਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਕ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੈਪੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੁਝਾਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਲੇਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਲਨਾ ਆਯ ਦੀ ਤੱਕ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

6. ਖੇਡ ਮੁਫਤ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਲਈ ਅਰਣ :

ਸਟੱਫ ਲਾਈਵ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਟਾਰਡਮ ਪ੍ਰੋ ਇੰਜਨ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ :

  • ਮੂਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਰਹਿਨ ਹੈ
  • ਹਾਛਿੰਸ
  • ਰੋਕ ਟੋਵਰ
  • ਤੀਨ ਮੇਅਰੇ
  • ਆਖਰੀ ਐਕਸ਼ਨ
  • 4. ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਅਤੇ ਕਰਿਪਟੋ ਕਮਾਈ ਲਈ ਖੇਡਾਂ :